.`
               -dMMs
               +MMMMMo
              .dMMMMMMN-
             +NMMMMMMMMd`
            `hMMMMMMMMMMMo
            -mMMMMMMMMMMMMN.
            dMMMMMMMMMMMMMMo
 :hmmmmmmmmmmmmdhs/. `MMMMMMMMMMMMMMMh
 sMMMMMMMMMMMMMMMMMMd+NMMMMMMMMMMMMMM+
  /NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMs+NMMMMMm/+syyyso/-`
  `hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMo hMMMMMMMMMMMMMMMMMNhs+:.
   /NMMMMMMMMMMMNmmNMMMMN. `mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNh-
    .hMMMMMMMMMMh` `-sNMMs-hMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+
     /mMMMMMMMMMNy+-./MMMMMMy:....oMMMMMMMMMMMMMMMNo.
      :ymMMMMMMMMMMMMMMMMMNy//oymMMMMMMMMMMMMMNy:
       .yMMMMMMMms:oMMNhNMMMMMMMMMMMMMMMMNh/`
      .yMMMMMMMN/ .dMMy `sMMMMMMMMMMMNmy/`
      /NMMMMMMMM:`-sMMMMM: sMMMMMMs-..`
     -NMMMMMMMMMNNMMMMMMMMs./MMMMMMMh`
     mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMs
     sMMMMMMMMMMMMMMMMhMMMMMMMMMMMMMMMN
    :MMMMMMMMMMMMMMMN+ hMMMMMMMMMMMMMMN.
    `dMMMMMMMMMMMMNh/` `hMMMMMMMMMMMMMN.
    /MMMMMMMMmhs+-    /dMMMMMMMMMMMN.
    .hmdys/-        -sNMMMMMMMMN.
                 `:hNMMMMMN.
                  `+dMMMN`
                    ./+-

apt.adafruit.com is no longer maintained as an APT repository for Raspberry Pi tools. Please see our Raspberry-Pi-Installer-Scripts on GitHub instead.